لیست شیشه بخاری

لیست شیشه های بخاری موجود در تعمیرچی

مهیا                   ۱۴*۶۱

مهیا                   ۱۴*۵۱

مهیا                   ۱۲.۵*۴۵

مهیا                   ۱۲.۵*۳۶.۵

مهیا                   ۲۲.۵*۵۴.۵

نیک کالا              ۱۶.۵*۷۷

نیک کالا              ۱۶*۶۳

نیک کالا              ۱۶*۵۰

نیک کالا              ۱۶*۵۲

نیک کالا              ۱۶*۴۴

نیک کالا              ۱۵*۳۸

نیک کالا              ۱۷.۵*۳۷.۵

نیک کالا              ۱۷*۶۱

نیک کالا              ۲۰*۵۶

نیک کالا              ذوزنقه

ایرانشرق            ۱۷*۷۷

ایرانشرق            ۱۶.۸*۶۹

ایرانشرق            ۱۶.۵*۵۹

ایرانشرق            ۱۶.۵*۵۴

ایرانشرق            ۶۷*۱۳

ایرانشرق            ۱۲.۵*۴۹.۵

ایرانشرق            ۱۶*۳۵

ایرانشرق            ۲۱*۵۴

ایرانشرق خم       ۱۸*۷۳

ایرانشرق خم       ۱۷*۵۹

ایرانشرق خم       ۱۷*۳۷

آدونیس               ۱۶.۵*۷۸

آدونیس               ۱۶.۵*۷۱

آدونیس               ۱۶.۵*۶۱

آدونیس               ۲۰*۵۵

آدونیس               ۲۰*۳۵

آدونیس               ۱۶.۵*۵۴

آدونیس               ۱۶*۴۰

آدونیس               ۱۶*۴۴

آدونیس               ۱۶*۳۷

آدونیس               ۱۶*۲۸

آدونیس خم          ۱۹*۴۶

مشهد دوام          ۱۷*۷۴

مشهد دوام          ۱۷*۶۳

مشهد دوام          ۱۷*۴۵

مشهد دوام          ۱۹*۴۷

مشهد دوام          ۲۱*۴۷

مشهد دوام خم     ۲۵*۳۲

آبان                     ۳۴*۴۷

آبان                    ۲۷*۴۵

درباره این موضوع بیشتر بدانید:
شیشه توستر و فر توکار

آرلوکس               ۱۶.۵*۷۹

آرلوکس               ۱۶*۶۱

آرلوکس               ۱۲*۵۰

آرلوکس خم          ۱۵*۷۱

آرلوکس خم          ۲۳.۵*۵۰

ارج                     ۱۷.۶*۸۳.۵

آزمایش                ۱۰.۵*۷۴

آزمایش                ۱۰.۵*۶۳

آزمایش                ۱۴.۵*۴۵

آزمایش                ۲۵.۵*۴۱.۵

گلکاران شومینه     ۲۶*۳۴

سنگرکار              ۱۷*۵۸

سوزان                ۱۸*۵۵

لورچ                   ۱۹*۴۸

لورچ                   ۱۴*۵۲

لورچ                   ۱۰.۵*۵۸

لورچ خم              ۱۲*۵۲

جهان افروز           ۱۸*۷۷

جهان افروز           ۱۶*۴۵

جهان افروز           ۱۲.۵*۴۷.۵

جهان افروز           ذوزنقه بزرگ

جهان افروز           ذوزنقه کوچک

جهان افروز خم      ۱۷.۵*۶۹

جهان افروز خم      ۱۷.۵*۵۴

جهان افروز خم      ۱۶*۵۳

جهان افروز خم      ۱۴*۲۸

براوات                 ۱۹.۵*۵۱.۵

پلار                    ۱۷*۵۹

پلار                     ۱۹*۵۴.۵

پلار                     ۱۷*۳۷

پلار                     ۱۸*۳۵

آذرگاه                  ۱۹.۵*۳۷.۵

توس افروز            ۱۸*۷۱

توس افروز خم       ۱۵*۵۷

آر تی سی           ۲۲*۶۰

آر تی سی           ۱۴*۶۱

آر تی سی           ۱۲*۴۵

آر تی سی           ۱۲*۳۷

هیتا شعله خم     ۱۷.۵*۷۱

هیتا شعله خم      ۱۵*۴۵

توان گاز خم          ۳۵*۵۷

توان گاز خم          ۲۵*۵۷

توان گاز خم          ۱۵*۳۶

درباره این موضوع بیشتر بدانید:
شیشه بخاری

توان گاز خم          ۱۷*۶۲

سپهر خم            ۲۱*۳۹

شارق خم           ۲۷*۴۲

مروارید خم          ۲۵*۴۰

مروارید خم          ۱۷*۳۹

قاینار خزر            ۱۶.۵*۸۱.۵

جهان کار            ۱۶*۷۶

جهان کار            ۱۵*۴۲.۵

جهان کار            ۱۷*۴۰

جهان کار خم       ۱۶*۶۴

جهان کار خم       ۱۸*۷۲

جهان کار خم       ۲۲*۵۵

ایمن گاز شومینه  ۲۰.۵*۵۵

ایمن گاز خم        ۲۰.۵*۵۷

مشهد ظهور خم   ۱۵*۶۷

مشعل                ۱۴*۸۰

گدازه                  ۲۳*۵۲

گدازه                  ۲۳*۷۹

گدازه خم             ۲۳*۸۰

گدازه خم             ۲۳*۵۵

آلیش                  ۱۰.۵*۴۳

نوردیکا                ۱۴.۵*۶۴

کلمن                 ۱۰.۵*۴۰

کیهان آذر            ۱۲.۵*۵۳

کیان گاز              ۱۸*۴۰

میهن کاپری         ۲۰*۴۰

ظریف                  ۹*۵۳

ظریف خم            ۲۷*۵۵

دنیای البرز           ۱۵*۳۵

دنیای البرز           ۱۷*۵۴

هیوندا                ۳۲*۳۵

ایرانکار توس         ۱۷*۵۶

ایرانکار توس         ۱۷*۷۵

کوپال                  ۲۱*۴۳

جنرال                 ۱۵*۵۵

آبسال                ۱۳*۲۳

آبسال                ۱۳*۳۰

آبسال                ۱۸*۸۰

فوکا خم              ۱۴.۵*۷۸

آردل                   ۱۹*۶۷

سپهر الکتریک       ۱۴*۶۱

سپهر الکتریک      ۱۶.۵*۸۵

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با قیمت تک و عمده شیشه های سکوریت بخاری با شماره تماس ۰۹۱۰۱۹۶۰۳۹۹ تماس بگیرید. کارشناسان ما در تعمیرچی پاسخگوی شما هستند.

Comments are closed.